Ušetřete čas a zbytečné starosti s nahráváním poledního menu Vyzkoušet na 14 dní zdarma

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prezentace restauračních zařízení, kaváren dále jen provozoven spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování profilu provozoven na jidlozrestaurace.cz a exportu poledního menu na sociální sítě a webové stránky zákazníka jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1798 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Registrátorem a Zákazníkem se řídí:

 • - těmito obchodními podmínkami, jejichž znění je dostupné na: www.jidlozrestaurace.cz
 • - podmínkami zpracování osobních údajů, jejichž znění je dostupné na: www.jidlozrestaurace.cz
 • - zásadami používání souborů cookies, jejichž znění je dostupné na: www.jidlozrestaurace.cz
 • - ustanoveními příslušných právních předpisů

  • Zákazník bere na vědomí zásady používání souborů cookies a rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení Registrátora jako správce či případně zpracovatele osobních údajů.

I. Definice pojmů
 • „Registrátor“ – Lukegroup store s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha – Vinohrady, IČ: 05890969, DIČ: CZ05890969
 • „Zákazník“ – podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, které „Registrátor“ poskytuje služby na základě registrace, respektive registračního formuláře případně na základě telefonické či fyzické dohody.
 • „Služba“ – prezentace spočívající v zajištění webového prostoru profilu provozoven na jidlozrestaurace.cz a exportu poledního menu na sociální sítě a webové stránky zákazníka.
II. Předmět
 • 1. Registrátor na základě registrace, případně na základě telefonické či fyzické uzavřené dohody se zákazníkem prostřednictvím sítě Internet se zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.jidlozrestaurace.cz a to vždy na dobu určitou: 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců, dle výběru a preference zákazníka.
 • 2. Registrátor si vyhrazuje právo poskytnout službu zákazníkovi na dobu určitou v bezplatném režimu.
 • 3. Po uskutečněné registraci zákazníkem nevzniká automatický závazek zákazníka využívat služeb registrátora a platit tak za jeho služby. Po registraci má zákazník 14 dní na bezplatné vyzkoušení služby a může službu v tomto období bezplatbě ukončit prostřednictví emailu, telefonu nebo přímo v zákaznickém účtu službu zrušit. Po uplynutí 14 denní zkušební doby a jejím nezrušení se automaticky vygeneruje zálohová faktura a je zaslána na mail zákazníka uvedenehé v objednávce.
 • 4.Spolupráce se automaticky prodlužuje na základně vybraného období zákazníkem. Jakmile se blíží expirační období (15 dní před koncem zaplacené služby), zákazníkovi přijde email se zálohovou fakturou a zákazník má možnost ukončit předplatné. Pokud tak zákazník neučiní, je to bráno jako souhlas s pokračováním dalšího období.
 • 5. Zákazník objednáním služeb registrace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.jidlozrestaurace.cz, prostřednictvím sítě Internet vyslovuje souhlas řídit se obchodními podmínkami a zavazuje, že za služby poskytované Registrátorem zaplatí sjednanou cenu a poskytne Registrátorovi potřebnou součinnost.
III. Odstoupení
 • 1. V případě, že zákazník uhradil stanovenou částku na avizované období (3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců), není možné v případě, že v průběhu tohoto období zákazník ukončí svou činnost, případně si již nebude přát využívat služeb registrátora, požadovat po Registrátorovi vrácení odměny, která byla již v minulosti připsána na bankovní účet Registrátora.
IV. Předcházení škodám
 • 1. Registrátor je zbaven odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných těmito obchodními podmínkami, a to v případech, kdy neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována překážka (jedná se zejména o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení, přírodní katastrofu či problémy na straně providera – poskytovatele hostingových služby, zabezpečení,apod.)
 • 2. Za obsah veškerých prezentovaných informací je odpovědný pouze Zákazník.
V. Povinnost mlčenlivosti
 • 1. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemství Registrátora a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Registrátora.
VI. Závěrečná ustanovení
 • 1. Zákazník a Registrátor sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky, pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Registrátora, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Registrátora.
 • 2. Registrátor je oprávněn znění těchto obchodních podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Registrátor povinen upozornit Zákazníka na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Zákazníkovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto obchodních podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky odkazují.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022. Na smluvní vztahy se Zákazníky, kteří s Registrátorem uzavřeli, zahájili smluvní spolupráci před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek, se tyto obchodní podmínky uplatní uplynutím třiceti (30) dnů ode dne oznámení o změně obchodních podmínek.